Vũ Luyện Điên Phong | Truyện Kiếm Hiệp Audio

Tập 01

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

Tập 7

Tập 8

Tập 9

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36

Tập 37

Tập 38

Tập 39

Tập 40

Tập 41

Tập 42

Tập 43

Tập 44

Tập 45

Tập 46

Tập 47

Tập 48

Tập 49

Tập 50

Tập 51

Tập 52

Tập 53

Tập 54

Tập 55

Tập 56

Tập 57

Tập 58

Tập 59

Tập 60

Tập 61

Tập 62

Tập 63

Tập 64

Tập 65

Tập 66

Tập 67

Tập 68

Tập 69

Tập 70

Tập 71

Tập 72

Tập 73

Tập 74

Tập 75

Tập 76

Tập 77

Tập 78

Tập 79

Tập 80

Tập 81

Tập 82

Tập 83

Tập 84

Tập 85

Tập 86

Tập 87

Tập 88

Tập 89

Tập 90

Tập 91

Tập 92

Tập 93

Tập 94

Tập 95

Tập 96

Tập 97

Tập 98

Tập 99

Tập 100

Tập 101

Tập 102

Tập 103

Tập 104

Tập 105

Tập 106

Tập 107

Tập 108

Tập 109

Tập 110

Tập 111

Tập 112

Tập 113

Tập 114

Tập 115

Tập 116

Tập 117

Tập 118

Tập 119

Tập 120

Tập 121

Tập 122

Tập 123

Tập 124

Tập 125

Tập 126

Tập 127

Tập 128

Tập 129

Tập 130

Tập 131

Tập 132

Tập 133

Tập 134

Tập 135

Tập 136

Tập 137

Tập 138

Tập 139

Tập 140

Tập 141

Tập 142

Tập 143

Tập 144

Tập 145

Tập 146

Tập 147

Tập 148

Tập 149

Tập 150

Tập 151

Tập 152

Tập 153

Tập 154

Tập 155

Tập 156

Tập 157

Tập 158

Tập 159

Tập 160

Tập 161

Tập 162

Tập 163

Tập 164

Tập 165

Tập 166

Tập 167

Tập 168

Tập 169

Tập 170

Tập 171

Tập 172

Tập 173

Tập 174

Tập 175

Tập 176

Tập 177

Tập 178

Tập 179

Tập 180

Tập 181

Tập 182

Tập 183

Tập 184

Tập 185

Tập 186

Tập 187

Tập 188

Tập 189

Tập 190

Tập 191

Tập 192

Tập 193

Tập 194

Tập 195

Tập 196

Tập 197

Tập 198

Tập 199

Tập 200

Tập 201

Tập 202

Tập 203

Tập 204

Tập 205

Tập 206

Tập 207

Tập 208

Tập 209

Tập 210

Tập 211

Tập 212

Tập 213

Tập 214

Tập 215

Tập 216

Tập 217

Tập 218

Tập 219

Tập 220

Tập 221

Tập 222

Tập 223

Tập 224

Tập 225

Tập 226

Tập 227

Tập 228

Tập 229

Tập 230

Tập 231

Tập 232

Tập 233

Tập 234

Tập 235

Tập 236

Tập 237

Tập 238

Tập 239

Tập 240

Tập 241

Tập 242

Tập 243

Tập 244

Tập 245

Tập 246

Tập 247

Tập 248

Tập 249

Tập 250

Tập 251

Tập 252

Tập 253

Tập 254

Tập 255

Tập 256

Tập 257

Tập 258

Tập 259

Tập 260

Tập 261

Tập 262

Tập 263

Tập 264

Tập 265

Tập 266

Tập 267

Tập 268

Tập 269

Tập 270

Tập 271

Tập 272

Tập 273

Tập 274

Tập 275

Tập 276

Tập 277

Tập 278

Tập 279

Tập 280

Tập 281

Tập 282

Tập 283

Tập 284

Tập 285

Tập 286

Tập 287

Tập 288

Tập 289

Tập 290

Tập 291

Tập 292

Tập 293

Tập 294

Tập 295

Tập 296

Tập 297

Tập 298

Tập 299

Tập 300

Tập 301

Tập 302

Tập 303

Tập 304

Tập 305

Tập 306

Tập 307

Tập 308

Tập 309

Tập 310

Tập 311

Tập 312

Tập 313

Tập 314

Tập 315

Tập 316

Tập 317

Tập 318

Tập 319

Tập 320

Tập 321

Tập 322

Tập 323

Tập 324

Tập 325

Tập 326

Tập 327

Tập 328

Tập 329

Tập 330

Tập 331

Tập 332

Tập 333

Tập 334

Tập 335

Tập 336

Tập 337

Tập 338

Tập 339

Tập 340

Tập 341

Tập 342

Tập 343

Tập 344

Tập 345

Tập 346

Tập 347

Tập 348

Tập 349

Tập 350

Tập 351

Tập 352

Tập 353

Tập 354

Tập 355

Tập 356

Tập 357

Tập 358

Tập 359

Tập 361

Tập 361

Tập 362

Tập 363

Tập 364

Tập 365

Tập 366

Tập 367

Tập 368

Tập 369

Tập 370

Tập 371

Tập 372

Tập 373

Tập 374

Tập 375

Tập 376

Tập 377

Tập 378

Tập 379

Tập 380

Tập 381

Tập 382

Tập 383

Tập 384

Tập 385

Tập 386

Tập 387

Tập 388

Tập 389

Tập 390

Tập 391

Tập 392

Tập 393

Tập 394

Tập 395

Tập 396

Tập 397

Tập 398

Tập 399

Tập 400

Tập 401

Tập 402

Tập 403

Tập 404

Tập 405

Tập 406

Tập 407

Tập 408

Tập 409

Tập 410

Tập 411

Tập 412

Tập 413

Tập 414

Tập 415

Tập 416

Tập 417

Tập 418

Tập 419

Tập 420

Tập 421

Tập 422

Tập 423

Tập 424

Tập 425

Tập 426

Tập 427

Tập 428

Tập 429

Tập 430

Tập 431

Tập 432

Tập 433

Tập 434

Tập 435

Tập 436

Tập 437

Tập 438

Tập 439

Tập 440

Tập 441

Tập 442

Tập 443

Tập 444

Tập 445

Tập 446

Tập 447

Tập 448

Tập 449

Tập 450

Tập 451

Tập 452

Tập 453

Tập 454

Tập 455

Tập 456

Tập 457

Tập 458

Tập 459

Tập 460

Tập 461

Tập 462

Tập 463

Tập 464

Tập 465

Tập 466

Tập 467

Tập 468

Tập 469

Tập 470

Tập 471

Tập 472

Tập 473

Tập 474

Tập 475

Tập 476

Tập 477

Tập 478

Tập 479

Tập 480

Tập 481

Tập 482

Tập 483

Tập 484

Tập 485

Tập 486

Tập 487

Tập 488

Tập 489

Tập 490

Tập 491

Tập 492

Tập 493

Tập 494

Tập 495

Tập 496

Tập 497

Tập 498

Tập 499

Tập 500

Tập 501

Tập 502

Tập 503

Tập 504

Tập 505

Tập 506

Tập 507

Tập 508

Tập 509

Tập 510

Tập 511

Tập 512

Tập 513

Tập 514

Tập 515

Tập 116

Tập 517

Tập 518

Tập 519

Tập 520

Tập 521

Tập 522

Tập 523

Tập 524

Tập 525

Tập 526

Tập 527

Tập 528

Tập 529

Tập 530

Tập 531

Tập 532

Tập 533

Tập 534

Tập 535

Tập 536

Tập 537

Tập 538

Tập 539

Tập 540

Tập 541

Tập 542

Tập 543

Tập 544

Tập 545

Tập 546

Tập 547

Tập 548

Tập 549

Tập 550

Tập 551

Tập 552

Tập 553

Tập 554

Tập 555

Tập 556

Tập 557

Tập 558

Tập 559

Tập 560

Tập 561

Tập 562

Tập 563

Tập 564

Tập 565

Tập 566

Tập 567

Tập 568

Tập 569

Tập 570

Tập 571

Tập 572

Tập 573

Tập 574

Tập 575

Tập 576

Tập 577

Tập 578

Tập 579

Tập 580

Tập 581

Tập 582

Tập 583

Tập 584

Tập 585

Tập 586

Tập 587

Tập 588

Tập 589

Tập 590

Tập 591

Tập 592

Tập 593

Tập 594

Tập 595

Tập 596

Tập 597

Tập 598

Tập 599

Tập 600

Tập 601

Tập 602

Tập 603

Tập 604

Tập 605

Tập 606

Tập 607

Tập 608

Tập 609

Tập 610

Tập 611

Tập 612

Tập 613

Tập 614

Tập 615

Tập 616

Tập 617

Tập 618

Tập 619

Tập 620

Tập 621

Tập 622

Tập 623

Tập 624

Tập 625

Tập 626

Tập 627

Tập 628

Tập 629

Tập 630

Tập 631

NgheTryenMp3.com xin giới thiệu với tất cả các quý vị và các bạn yêu thích nghe Truyện Kiếm Hiệp một bộ Truyện Kiếm Hiệp Rất Hay có tên là Vũ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mặc. Truyện xoay quanh nhân vật Dương Khai và con đường tu luyện gian truân của lão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện qua giọng đọc của MC Trần Vân.

Donate ủng hộ để Trần Vân

1. Ví Momo, Zalo Pay hoặc ShopeePay: 090.576.1986

2. Paypal: www.paypal.me/mctranvan

3. Vietcombank CN Vinh – STK: 0101.0011.42873 – Trần Việt Hải Vân

Vũ Luyện Điên Phong | Truyện Kiếm Hiệp Audio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hide picture