Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Nghe Truyện Kiếm Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 1

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 2

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 3

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 4

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 5

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 6

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 7

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 8

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 10

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 11

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 12

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 13

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 14

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 15a

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 15b

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 16

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 17

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 18

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 19

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 20

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 21

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 22

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 23

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 24

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 25

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 26

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 27

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 28

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 29

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 30

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 31

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 32

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 33

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 34

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 35

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 36

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 37

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 38

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 39

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 40

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 41

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 42

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 43

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 44

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 45

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 46

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 47

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 48

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 49

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 50

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 51

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 52

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 53

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 54

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 55

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 56

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 57

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 58

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 60

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 59

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 61

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 62

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 63

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 64

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 65

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 66

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 67

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 68

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 69

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 70

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 71

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 72

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 73

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 74

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 75

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 76

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 77

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 78a

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 78b

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 79

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 80

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 81

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 82

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 83

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 84

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 85

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 86

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 87

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 88

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 89

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 90

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 91

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 92

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 93

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 94

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 95

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 96

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 97

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 98

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 99

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 100

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 101

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 102

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 103

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 104

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 105

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 106

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 107

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 108

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 109

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 110

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 111

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 112

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 113

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 114

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 115

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 116

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 117

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 118

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 119

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 120

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 121

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 122

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 123

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 124

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 125

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 126

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 127

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 128

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 129

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 130

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 131

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 132

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 133

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 134

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 135

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 136

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 137

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 138

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 139

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 140

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 141

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 142

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 143

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 144

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 145

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 146

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 147

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 148

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 149

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 150

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 151

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 152

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 153

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 154

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 155

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 156

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 157

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 158

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 159

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 160

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 161

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 162

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 163

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 164

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 165

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 166

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 167

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 168

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 169

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 170

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 171

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 172

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 173

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 174

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 175

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 176

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 177

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 178

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 179

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 180

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 181

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 182

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 183

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 184

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 185

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 186

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 187

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 188

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 189

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 190

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 191

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 192

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 193

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 194

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 195

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 196

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 197

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 198

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 199

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 200

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 201

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 202

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 203

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 204

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 205

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 206

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 207

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 208

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 209

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 210

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 211

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 212

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 213

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 214

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 215

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 216

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 217

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 218

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 219

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 220

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 221

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 222

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 223

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 224

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 225

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 226

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 227

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 228

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 229

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 230

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 231

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 232

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 233

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 234

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 235

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 236

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 237

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 238

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 239

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 240

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 241

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 242

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 243

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 244

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 245

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 246

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 247

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 248

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 249

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Phần 250

Phàm Nhân Tu Tiên là một bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp của tác giả Vọng Ngữ. Truyện kể về Hàn Lập, một con người bình thường nhưng lại gặp được vô vàn cơ duyên trên con đương tu tiên. Từ một người phàm bình thường, từng bước từng bước Hàn Lập khẳng định được chính mình trên con đường tu tiên.

Nguồn truyện: Youtube MC Trần Vân

Phàm Nhân Tu Tiên 2 – Nghe Truyện Kiếm Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hide picture